PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Postanowienia ogólne

 1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie oraz Rodziców i Dzieci uczęszczających do placówki w okresie pandemii COVID-19.
 2. Celem wdrożenia niniejszej procedury jest zminimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem oraz chorobą COVID-19,
 3. Procedura określa zasady i definiuje działania, mające ograniczyć możliwość zakażenia, które pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego Rodzic/Opiekun prawny decydując się na przyprowadzanie dziecka do placówki jest zobowiązany zapoznać się, rzetelnie wypełnić i podpisać stosowne oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej Procedury. Rodzice – zgoda, oświadczenie, wywiad.         Pracownicy Szkoły – oświadczenie, wywiad.
 1. Szkoła Podstawowa pracuje w godzinach od 6.30 do 15.30.
 2. Liczba dzieci w jednej grupie szkolnej może maksymalnie wynosić 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2), przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna; powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
 1. W sali szkolnej znajdują się tylko takie przedmioty, które można skutecznie zdezynfekować.
 2. Do Szkoły nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję (takich jak kaszel, gorączka, duszności i katar), jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik szkoły dokonuje dziecku pomiaru temperatury ciała, termometrem bezdotykowym
 1. Pedagodzy i pozostali pracownicy w razie konieczności zakładają indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem.
 2. W Szkole dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach)a pracownicy w razie konieczności powinni zakrywać nos i usta (nosić maseczkę lub przyłbicę) i rękawiczki.  W czasie wyjść poza sale lekcyjne noszenie masek jest obowiązkowe.
 1. Na czas pracy Szkoły, drzwi wejściowe do budynku Szkoły są zamykane.
 2.  Na tablicy ogłoszeń w korytarzu Szkoły znajdują się numery telefonów do Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

  Organ Prowadzący Gmina Czarnków:

  • Telefon główny: 67 255 22 27

   

  Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

  • Telefon główny: 61 670 40 81

   

  Delegatura KO w Pile:

  • Telefon główny: 67 344 10 33

    

   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie:

   • Godziny pracy: 7:25 – 15:00 (dni robocze)
   • Telefon główny – sekretariat: 67 255 22 40
   • Telefon kontaktowy w sprawie kwarantanny i zdrowia: 222 500 115
   • TELEFON ALARMOWY: 608 636 590 (dzwonić poza godzinami pracy urzędu, w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu spowodowanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym)

    

   Służby medyczne:

   • Telefon główny: 999 lub 112


   Postanowienia końcowe
 1. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚMIESZKOWIE w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązują od dnia 25 maja 2020 r.
 2. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚMIESZKOWIE w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązują do odwołania.
 3. Wszyscy pracownicy Szkoły, rodzice oraz dzieci zobowiązani są do stosowania i przestrzegania w/w Procedur bezpieczeństwa.